تندخوانی یا عکس خوانی؟

تندخوانی یا عکس خوانی؟ مسئله این است!..

/
به نام رفیق کسی که رفیقی برایش نیست... در این مقاله مرجع و بزرگ من علی …